???? KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY – SYARI’AH KE – 14 DI INDONESIA
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
? 30 Syawwal – 4 Dzulqa’dah 1438 H / 24-28 Juli 2017
? Ma’had Al Anshar Jogjakarta

?????????

? Kitab Mukhtashar Shahih Muslim lil Mundziri
? Asy Syaikh Khalid bin Dhahwi Azh Zhafiri
Sesi 1 : http://bit.ly/2uopCgo
Sesi 2 : http://bit.ly/2uTFiJ8
Sesi 3 : http://bit.ly/2h1wYSw
Sesi 4 : http://bit.ly/2tLMO9Q
Sesi 5 : http://bit.ly/2w4KeIC

? Kitab al Iman li Abi ‘Ubaid Al Qasim bin Sallam
? Asy Syaikh Hamid bin Khamis Al Junaibi
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPMru0
Sesi 2 : http://bit.ly/2vUDDR0
Sesi 3 : http://bit.ly/2vHRqLp
Sesi 4 : http://bit.ly/2uF5Iw9

? Kitab Syarhus Sunnah lil Muzani
? Asy Syaikh Muhammad bin Ghalib Al ‘Umari
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPuMme
Sesi 2 : http://bit.ly/2tyf4s9
Sesi 3 : http://bit.ly/2uWf8pu
Sesi 4 : http://bit.ly/2vLWbUr

? Kitab Fadhlu ‘Ilmi as Salaf ‘Ala ‘Ilmi al Khalaf
? Asy Syaikh Hisyam Al Hausani
Sesi 1 : http://bit.ly/2vBtppl
Sesi 2 : http://bit.ly/2tzH7rn
Sesi 3 : http://bit.ly/2vIRSsM
Sesi 4 : http://bit.ly/2ePOvMU

? Kitab al Hajj min Manhaj as Salikin
? Asy Syaikh Usamah bin Sa’ud Al ‘Amri
Sesi 1 : http://bit.ly/2gWwPQf
Sesi 2 : http://bit.ly/2vFJJVU
Sesi 3 : http://bit.ly/2vISui3
Sesi 4 : http://bit.ly/2v47ZTK
Sesi 5 : http://bit.ly/2u4t50n
Sesi 6 : http://bit.ly/2v4ajdW

Teleconference dan Khutbah Jumat

?????????

?? Channel Daurah Nasional “asy-Syari’ah” Ahlus Sunnah wal Jama’ah
https://telegram.me/daurahnasional
? Situs Resmi http://daurahnasional.com